Ik heb twee verschillende opleidingen gedaan, hieronder leest u de verschillen en overeenkomsten. Mijn training zal elementen hebben uit beide trainingen tenzij u de wens uitspreekt voor specifiek een van beiden.
Meer informatie over beide methodieken zijn te vinden op de betreffende websites (onder contact en links) of bij mij (zie contact).

"Zorgen voor jezelf in relatie tot de ander, met respect voor jezelf en de ander"

De methode "Ho, tot hier en niet verder …!" bevordert de psychosociale weerbaarheid van kinderen, jeugdigen en de ondersteunende rol van ouders, opvoeders en leerkrachten vanuit een houding van respect en meerzijdige partijdigheid en op basis van bewegen, spel, fantasieoefeningen en focussen. Niet alleen de kinderen, ook de ouders en opvoeders krijgen een ondersteuning. Kinderen kunnen moeilijk de leerervaringen en gedragsveranderingen bestendigen wanneer het thuis- en leefmilieu geen passende basis biedt. Uitgangspunt is dat kinderen, ouders en opvoeders elkaar ontmoeten en benaderen vanuit wederzijds respect.

Aandachtspunten?

Aandachtspunten daarbij zijn:

 • Het accepteren en respecteren van jezelf en de ander.
 • Bewust zijn en luisteren naar lichaamssignalen en -gewaarwordingen
 • Omgaan met gevoelens
 • Het bewust zijn van en aangeven van je behoeften en grenzen.
 • Stil kunnen staan bij de gevolgen van je eigen gedrag.
 • Het eigen gedrag kunnen afstemmen op de omgeving.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen denken en doen, en oplossingen zoeken voor problemen en conflicten, zo dat dit recht doet aan alle partijen.

  Wat leren de kinderen?

  Kinderen leren een goede balans te vinden tussen het kunnen vertrouwen op zichzelf en de afstemming van het gedrag en gevoel met de omgeving. Ik-ontwikkeling en ik-versterking staan centraal, waarbij spel en beweging, tekenen en verbeelden, en het verwoorden van eigen ervaringen als middel worden ingezet.

  Wat leren ouders - opvoeders?

  Er is aandacht voor de onzekerheid van de ouders/opvoeders en de problemen die zij tegenkomen bij de opvoeding van hun kind. Ook worden zij aangesproken op hun eigen deskundigheid, creativiteit en kracht.

  Ouders, opvoeders leren kijken naar de invloed van het eigen gedrag op hun kinderen waar het gaat om gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, omgaan met grenzen en het bevorderen van de zelfstandigheid. Zij krijgen handvatten voor het ontwikkelen van een meer effectieve interactie- en communicatiestijl. Het gaat er om dat zij in staat zijn om ook op langere termijn hun kinderen op een positieve wijze te begeleiden bij het ontwikkelen van zelfstandigheid en het vergroten van de psychosociale weerbaarheid.

  Wat is specifiek aan deze methode?

 • Laagdrempelig en ervaringsgericht werken op basis van het bewegen en de bewegings-expressie.
 • Aandacht voor de kernthema's die van belang zijn voor de psychosociale ontwikkeling van het kind en de mens: de ik-versterking en de ik-ontwikkeling. Het versterken van het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen en het bevorderen van de integratie van voelen, denken en doen.
 • Het inzetten van hulpbronnen en (sociale) vaardigheden om daadwerkelijk te kunnen "Zorgen voor jezelf in relatie tot de ander, met respect voor jezelf en de ander"
 • Aandacht voor psychiatrische of sensomotorische beperkingen en/of stoornissen en de mogelijke negatieve gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van psychosociale weerbaarheid van het kind.
 • Het gebruik maken van de positieve ontwikkelingstendensen en kracht van mensen en de sociale systemen waar zij deel van uitmaken
 • Het werken met kinderen, jeugdigen èn tevens met hun ouders of opvoeders, en waar mogelijk ook met de leerkrachten
 • Aandacht voor de loyaliteitsbanden tussen ouders en kinderen en daar rekening mee houden in de benadering en begeleiding van kind en ouders.
 • De methode is zowel preventief, pedagogisch, als curatief met succes ingezet.
 • De methode levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid binnen relaties en het liefdevol respect tonen in de omgang met zichzelf en de ander.

  Een cursus bestaat uit 12 kindertrainingen van 1,5 uur en 3 oudertrainingen van 2,5 uur.


  Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ.

  Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

  Rots en Water bestaat uit een basisprogramma, dat geschikt is voor leerlingen in het primair onderwijs (en ouder) en een vervolgprogramma dat op oudere leeftijdgroepen (14 jaar en ouder) is gericht. Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s. Rots en Water is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongens maar wordt zowel in Nederland als ver daarbuiten nu ook ingezet voor meisjes. Rots en Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

  Een cursus bestaat uit 12 kindertrainingen van 1 uur.


  Feel free, be free - Doran Adriaansen